• ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

  از آن جایی که توان مدیریتی، عامل مهمی در بهبود سطح عملکرد و تعالی سازمان ها محسوب می شود، لذا انتخاب مدیران توانمند و انتصاب آن ها به پست های مدیریتی برای سازمان ها اهمیت بسیار دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور، نبود ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی است و یکی از عواملی که به ثبات مدیریتی صدمه میزند، اثر منسانی است. در این پژوهش سعی شده تا عوامل ایجادکننده اثر منسانی که منجر به انتخاب و انتصاب افراد مشابه مدیر ارشد می شود، شناسایی شده و درنهایت، دو پیامد این اثر که گروه اندیشی و تضاد غیرکارکردی در گروههایی است که اعضای آن تحت تأثیر این اثر انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این پژوهش، ارتباط میان اثر منسانی و سابقه مدیریتی به عنوان یک متغیر جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

  بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پساز اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه ای متشکل از 198 نفر از مدیران سطوح عالی، میانی و پایه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توزیع شد. روش پژوهش، پیمایشی همبستگی بوده و داده ها بااستفاده از نرم افزار - لیزرل و در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی، عامل بروز اثر منسانی بوده (443.0) و ارتباط مثبتی میان اثر منسانی با بروز گروه اندیشی در گروههای تصمیم گیری سازمانی مشاهده می شود (222.0). اما بر خلاف انتظار رابطه مثبت و معنا اداری بین اثر منسانی با تضاد کارکردی و سابقه مدیریتی مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها