حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در آموزش های فضای سبز تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی استفاده از شبکه‌ های مجازی و اجتماعی در آموزش ‌های فضای سبز تهران

  پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از شبکه ‌های مجازی و اجتماعی در آموزش‌ های تخصصی مراکز گل و گیاه شهرداری تهران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان مناطق 2 و 20 شهرداری تهران که در سال 1395 در کلاسهای مراکز گل و گیاه شرکت کرده‌اند که تعداد آن ‌ها بالغ بر 1000 نفر می ‌باشد. از این تعداد، 278 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 84%- 77% با استفاده از نرم‌افزار spss16 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دسترسی به شبکه مجازی، نگرش نسبت به شبکه مجازی، میزان اطلاع و آگاهی از شبکه مجازی، میزان مهارت در به ‌کارگیری شبکه مجازی، سن و تحصیلات و امکان استفاده از شبکه‌ های مجازی و اجتماعی در آموزش رابطه مثبت و معنیداری در سطح 99% وجود دارد.

  نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخگویان، متغیرهای میزان دسترسی به شبکه مجازی، میزان اطلاع و آگاهی از شبکه مجازی و میزان مهارت در به‌کارگیری شبکه مجازی تأثیر مثبتی بر امکان استفاده از شبکه‌های مجازی و اجتماعی در آموزش داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها