• طراحی و تبیین مدل شایستگی های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 449
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی

  در عصر اطلاعات و فضای رقابتی کسب ‌و کار امروز، تأثیر و اهمیت به ‌کارگیری مدیران اجرایی با شایستگی ‌هایی که به بروز رفتاری خلاقانه منجر می‌شود، همواره وزنه ‌ای مؤثر در موفقیت و تعالی سازمان و یکی از جنبه‌ های مهم کسب مزیت رقابتی، به ‌شمار می ‌رود. در این پژوهش ابتدا با انجام مطالعات مروری نسبت به احصاء شایستگی ها اقدام و پس از ساخت مدل اولیه این مدل با استناد به تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان اعتبار‌سنجی شد؛ سپس برای دسته‌بندی شاخص‌ های فرعی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

  در ادامه با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری سؤال ‌های پژوهش بررسی شد. بر اساس یافته‌ های این پژوهش، شایستگی ‌هایی که به رفتار خلاقانه مدیران اجرایی منجر می‌شوند در 66 شاخص فرعی و با روش دسته‌ بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 6 شاخص اصلی شامل شایستگی ‌های: دانشی، انتقادی و تعاملی، خلاقیت و نوآوری، اجتماعی، رفتار خطرپذیر و درونی، تعریف و مشخص شدند. بین متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اولویت ‌بندی شایستگی‌ های محوری بر اساس نتایج آزمون فریدمن به‌ ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: درونی، اجتماعی، خلاقیت و نوآوری، خطرپذیر، دانشی، انتقادی و تعاملی.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها