اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین گردش شغلی و بروز رفتار خلاقانه (مطالعه موردی: گروه صنعتی پارت لاستیک)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 711
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به دنبال پیچیدگی تغییرات جوامع، بالتبع سازمان ها در آینده ای نه چندان دور تنها زمانی قادر به ادامه حیات خود خواهند بود که قادر باشند از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری سرمایه های انسانی خود در تمامی سطوح سازمان بهره لازم را ببرند. امروزه کل جامعه جهانی در حال فراگیری مشترک است. در بسیاری از سازمان ها برنامه های آموزش اجباری در سطح شغل افراد بدین منظور اجرا شده است. اما عملا" نتایج رو به رشدی در پی نداشته است. استراتژی گردش شغلی با فراهم آوردن محیطی خلاق و آرمان گرا، سازمانی امن و آسوده را فراهم می کند که خلاقیت و چالش های ابراز عقاید نو ارزش تلقی می گردد. گردش شغلی به گونه ای منصفانه فاصله دو دیدگاه آرمان های کارکنان و واقعیت ها را پاسخ می دهد و کارکنان را به سوی خلاقیت سوق می دهد؛ آنچه امروزه از آن به عنوان مزیت رقابتی یاد می شود. لذا در پژوهش حاضر هدف بر آن است اثر گردش شغلی بر بروز رفتار خلاقانه را با حضور و عدم حضور مولفه میانجی تعهد سازمانی را در یک گروه صتعتی تولیدی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان (کارشناس ممتاز و بالاتر در سطوح فنی ، میانی و عالی) گروه صنعتی پارت لاستیک هستند که تعداد آن ها 110 نفر می باشند. ابزار  جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری (sem) با استفاده از نرم افزار  spssو smart pls انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد رابطه گردش شغلی با تعهد سازمانی مثبت و معنی دار است و گردش شغلی به واسطه تعهد سازمانی نتیجه مثبتی بر بروز رفتار خلاقانه در جامعه مورد مطالعه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها