• بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی اداره پست استان مازندران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 745
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی اداره پست استان مازندران)

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وکار آفرینی سازمانی در ادارات پست استان مازندران می باشد. روش تحقیق با توجه به هدف  از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیلی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شده  استفاده شده است که شامل 34 سوال می باشد. جامعه آماری ادارات پست استان مازندران  بوده که شامل 1 اداره کل و 17 اداره پست با می باشد  که با استفاده از حجم نمونه تعداد 150 نفراز کارکنان سطوح مختلف به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند.

  نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در ادارات پست استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد ساختاری، سرمایه اجتماعی وکار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ولی ابعاد شناختی و رابطه ای در جامعه آماری مورد نظر با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری ندارند، همچنین بین سرمایه اجتماعی و ابعاد کار آفرینی سازمانی رابطه  معنی داری وجود دارد و این رابطه از نوع همبستگی مثبت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها