• تأثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تأکید بر مازاد جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 604
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تأکید بر مازاد جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تأکید بر مازاد جریانات نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و دارای ماهیت همبستگی می‌باشد. جمع آوری اطلاعات و داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.

  جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 103 شرکت در دوره زمانی 1391 الی 1395 برای این تحقیق برآورد شده است. برای آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ از آزمون چارک برا در بخش آمار توصیفی، برای آزمون معنی داری کل معادله رگرسیون از آزمون f و برای آزمون معنی داری ضرایب از آزمون t استفاده شده است.

  همچنین برای آزمون خود همبستگی جملات خطا از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتایج آزمون تحقیق نشان دادند که با اطمینان 95 درصد رابطه معکوس و معناداری میان مازاد جریان وجوه نقد آزاد، اندازه شرکت و پیش بینی سود وجود دارد. همچنین با اطمینان 95 درصد حاکمیت شرکتی، مدیریت سود بر رابطه منفی بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها