• بررسی میزان ارتباط بین مولفه های کیفیت خدمات جامع و عملکردسازمانی کارکنان از دیدگاه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهر بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 609
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف میزان ارتباط بین مولفه های کیفیت خدمات جامع و عملکردسازمانی کارکنان از دیدگاه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی شهر بندرعباس  انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهشهای توصیفیه پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری موردبررسی این پژوهش، بیمه شدگان سازمان بیمه تامین اجتماعی شهربندرعباس می باشند. از آنجا که تعداد افراد جامعه در این پژوهش نامحدود (بالاتر از چهارصد و بیست هزار نفر ) می باشند برای تعیین حجم نمونه ازجدول نمونه گیری مورگان استفاده گردید که طبق جدول موصوف تعداد نمونه 384 نفر( از جامعه نامحدود) به عنوان نمونه انتخاب می شود که جهت بالابردن ضریب برگشت پرسشنامه های توزیع شده، 450 پرسشنامه بین بیمه شدگان توزیع شد. نمونه گیری نیز به روش تصادفی طبقه بندی شده می باشد. به طوریکه سوالات در بین شعبات تامین اجتماعی (شعبه 1و 2) با توجه به حجم مراجعه کنندگان (براساس امار ماخذه نفرات بیمه شده در هر شعبه) توزیع شد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش علاوه بر مطالعات کتابخانه ای؛ پرسشنامه های استانداردی  است که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای طراحی شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین عملکرد بیمه تأمین اجتماعی شهر بندرعباس با ابعاد مدیریت کیفیت جامع وجود دارد. همچنین ابعاد رویکرد کیفیت جامع به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها