• بررسی رابطه بین رضایت از همکاران در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بانک مرکزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 507
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر رابطه بین رضایت از همکاران در سازمان و تعهد سازمانی بانک مرکزی ایران است که برای این منظور نمونه 351 نفری از بین 4300 نفر انتخاب شده است؛ و برای جمع آوری مبانی نظری این پژوهش از روش کتابخانه ای با بهره گیری از کتاب، پایان نامه و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از دو پرسشنامه استاندارد رضایت ویسوکی و کروم و پرسشنامه تعهد سازمانی مودای واستیرز 0 هست و روایی / پورت استفادهشده است که البته پایایی پرسشنامه رضایت از همکاران در سازمان 89% و پرسشنامه تعهد سازمانی 80 پرسشنامه های مذکور به تأیید خبرگان و متخصصان این حوزه رسیده است. برای تحلیل داده ها آزمون همگنی واریانس ها کولموگروف مستقل، همچنین از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل واریانس داده ها و تحلیل رگرسیون،t اسمیرنوف استفاده شده است همچنین آزمون در مورد داده ها استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب بود که متغیر رضایت از همکاران در سازمان میتواند تعهد سازمانی کارمندان را پیش بینی کند و بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد و با افزایش رضایت از همکاران در سازمان تعهد سازمانی کارکنان افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها