• سنجش رابطه ظرفیت های سازمانی با بهره وری در سازمان های دولتی شهر یاسوج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/21
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سنجش رابطه ظرفیت های سازمانی با بهره وری در سازمان های دولتی شهر یاسوج

  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ظرفیت های سازمانی در سازمان های دولتی شهر یاسوج و سنجش رابطه آن با بهره وری صورت گرفته است. این مطالعه توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهر یاسوج تشکیل می دهند که تعداد 360 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های ظرفیت سازمانی و بهره وری میان آنها توزیع شد.

  روایی به صورت صوری و پایایی به کمک آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید و تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح توصفی و استنباطی به کمک نرم افزار spss نسخه 23 صورت گرفته است و آزمون های مورد استفاده شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بوده اند. نتایج نشان داد ضریب رگرسیون خطی بین ظرفیت سازمانی و بهره وری 0.432 محاسبه شده که در سطح p<0.01 معنی دار می باشد. ضریب رگرسیون خطی مولفه های آزمایشگری، ریسک پذیری، تعامل و ارتباط با محیط بیرونی، گفتگو و مشارکت در تصمیم گیری با بهره وری به ترتیب 0.421 ، 0.391 ، 0.367 ، 0.426 و 0.445 بدست آمدند که در سطح p<0.01 معنی دار می باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد تقویت ظرفیت های سازمانی بر افزایش بهره وری کارکنان تاثیر موثری دارد و میزان کارایی و اثربخشی آنها را افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها