• اثربخشی طرحواره درمانی گروهی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 1 تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 69
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثربخشی طرحواره درمانی گروهی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 1 تبریز

  این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 1 تبریز انجام شده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دور اول متوسطه  14-12 ساله می باشند که در سال تحصیلی 94 - 93 در ناحیه 1 تبریز مشغول به تحصیل بودند.

  از طریق نمونه گیری خوشه ای -تصادفی ، 24 نفر آزمودنی پس از انجام آزمون اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) و کسب نمره اضطراب امتحان بالاتر از متوسط، و احراز ملاکهای ورود به گروه، جهت درمان در 2گروه 12 نفری شامل گروه آزمایش وگروه کنترل جایگزین شدند و سپس در روند اجرای پژوهش پرسشنامه طرحواره یانگ و بسته مداخلاتی طرحواره درمانی بر روی شرکت کنندگان اجرا گردید .

  به منظور بررسی پایایی پرسشنامه های پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه اسپیلبرگر برابر ( 0.77) و برای پرسشنامه یونگ برابر ( 0.75 ) بدست آمد. داده های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان اضطراب امتحان وجود دارد. براساس یافته های پژوهش به نظر می رسد طرحواره درمانی گروهی در کاهش معنادار اضطراب امتحان دانش آموزان ، موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم