• مدلیابی درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان براساس خودارزشیابی مشروط و با نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/30
  • تعداد بازدید: 111
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مدلیابی درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان براساس خودارزشیابی مشروط و با نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان بر اساس خود ارزشیابی مشروط و با نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان مدارس دولتی دخترانه شهریار بودند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان دختر مدارس دولتی (2 مدرسه) مقطع متوسطه بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس و با قرار دادن لینک در گروه های دانش آموزی انتخاب و به پرسشنامه های خودارزشیابی مشروط، انعطاف پذیری روانشناختی و درونی سازی و برونی سازی پاسخ دادند.

  یافته های پژوهش با نرم افزار r و براساس معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بودند که از بین ابعاد خودارزشیابی مشروط، تایید دیگران، ظاهر و اخلاقی بودن علاوه بر افزایش انعطاف پذیری روانشناختی، با میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی، درونی سازی را کاهش می دهند و تایید دیگران و اخلاقی بودن نیز با میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی، برونی سازی را کاهش می دهند. همچنین انعطاف پذیری روانشناختی، درونی سازی و برونی سازی را کاهش می دهد. شکست دیگران در رقابت نیز، علاوه بر افزایش درونی سازی، برونی سازی را افزایش و شایستگی تحصیلی، برونی سازی را کاهش می دهد. با استناد به نتایج پژوهش حاضر میتوان در راستای جنبه های پیشگیرانه و آموزشی - روانی در کاهش درونی سازی و برونی سازی، گام هایی برداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها