• بررسی رابطه بین بازاریابی اثربخش و فناوری اطلاعات در شرکت های پخش مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1713
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی و همچنین توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه 22 سوالی است که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی با استفده از آلفای کرانباخ عدد بالای 0/7 به دست آمد که مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری 5 شرکت پخش مواد غذایی در استان مازندران است که نمونه به صورت تصادفی از واحدهای بازاریابی و فروش این شرکت ها اخذ شد. مولفه های بازاریابی اثربخش با استفاده از مدل کاتلر 5 مولفه فلسفه مشتری مداری، تلاش های یکپارچه بازاریابی، اطلاعات بازاریابی، جهت گیری های استراتژی و کارایی عملیاتی و مولفه های فناوری اطلاعات به زعم رابی سخت افزار، نرم افزار و پایگاه اطلاعاتی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است که تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی اثربخش تایید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها