• مقایسه نتایج اعمال جراحی هرنی دیسک کمری در بیماران نظامی و غیرنظامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 562
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: کمر درد به عنوان یکی از شایعترین شکایات سیستم عضلانی- اسکلتی در بیماران نظامی و هرنی دیسک به عنوان یکی از علل آن موجب خسارتهای مالی و اتلاف وقت می شود. جراحی هرنی دیسک (discectomy) از شایعرین اعمال جراحی انجام شده در این بیماران می باشد. هدف این تحقیق بررسی نتایج جراحی هرنی دیسک در بیماران نظامی و مقایسه آن با افراد غیر نظامی می باشد. مواد و روش کار: در طی این مطالعه مشاهده ای مقطعی، 117 بیمار نظامی (54 نفر در رسته رزمی و 63 نفر در رسته اداری) و 115 بیمار غیر نظامی که بین سالهای 81-1378 در بیمارستان بقیه ا... (عج)، تحت عمل جراحی هرنی دیسک کمری قرار گرفته بودند، بررسی شدند. مشخصات دموگرافیک بیماران از طریق پرونده پزشکی آنها، نتایج جراحی شامل درصد رضایتمندی با استفاده از visual analog scale و توانایی بیماران در بازگشت به کار قبلی و شکایات باقی مانده بیماران بعد از عمل جراحی از طریق معاینات دوره ای بیماران در میانگین زمانی 50.8 ماه ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، شاخص های توصیفی و تست های آماری همچون x2، من ویتنی و فیشر با استفاده از نرم افزار آماری spss13 محاسبه شد. نتایج: دو گروه مورد مطالعه و زیر گروه های بیماران نظامی از لحاظ سن و جنس با هم مطابقت داشتند. ناتوانی در بازگشت به کار قبلی و از کار افتادگی در بیماران نظامی از بیماران غیرنظامی (p=0.002) و در رسته های رزمی از رسته اداری (p<0.001) بیشتر و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. درصد رضایت بیماران از جراحی انجام شده در بیماران غیر نظامی بیشتر از بیماران نظامی بود که تفاوت آماری معنی داری داشت (p=0.02). چنین تفاوتی در مورد رسته های رزمی و اداری مشاهده نشد. در مورد شکایات باقی مانده بیماران پس از جراحی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. بحث: با توجه به فعالیتهای سنگین فیزیکی در بیماران نظامی و به ویژه رسته های رزمی و نتایج ضعیف جراحی در این بیماران، در ابتدا بایستی سعی کرد تا از آسیبهای وارده به ستون فقرات کمری پیشگیری نمود؛ در صورتی که بیمار از کمر درد و دیگر تظاهرات بالینی هرنی دیسک شکایت داشت، بایستی ترجیحاً با درمانهای حمایتی و دارویی سعی در حفظ عملکرد نیروی نظامی داشت و جراحی هرنی دیسک برای بیمارنی که به این درمانها پاسخ نداده اند یا اندیکاسیون مطلق جراحی دارند، انتخاب شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم