همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15-11 ساله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 962
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر روی اتساع قفسه سینه دختران کیفوتیک 15-11 ساله انجام گرفت.

  روش بررسی: مطالعه شبه تجربی حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 50 نفر از دختران کیفوتیک 15-11 ساله که به روش نمونه گیری ساده از جامعه در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شده بوند، انجام شد. روی گروه آزمای یک دوره حرکات اصلاحی به مدت 15 روز اعمال شد، ولی روی گروه کنترل این حرکات اصلاحی اعمال نگردید و اتساع قفسه سینه قبل و بعد از حرکات اصلاحی در دو گروه، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: اختلاف معنی داری در میزان اتساع قفسه سینه قبل و بعد از حرکات اصلاحی در دو گروه آزمایش وجود داشت (p<0.001)، ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (p=0.746). همچنین بین دو گروه نیز بعد از اعمال مداخله اختلاف معنی داری در میزان اتساع قفسه سینه دیده شد (p=0.02).

  نتیجه گیری: انجام حرکات اصلاحی موجب بهبود اتساع قفسه سینه دختران کیفوتیک می شود. اگرچه به دلیل نوع نمونه گیری و محدودیت تعمیم پذیری نتایج، نیاز به تکرار این گونه تحقیقات وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها