• بررسی رابطه عوامل روانشناختی با میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 432
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه عوامل روانشناختی با میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی است. در جامعه ما علیرغم تاکید بر حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی مدیریتی و جلب مشارکت آنان در سایر زمینه ها هنوز تنگناهایی وجود دارد.

  روش: در پژوهش حاضر، از روش تحقیق توصیفی و همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بانوان فرهنگی سطح استان سمنان اعم از معلمان و مدیران و کارکنان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان تشکیل می دهد که جمعاً 1773 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول 600 نفر بدست آمد. از روش نمونه گیری ساده استفاده شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده به عمل آمد. پرسشنامه ها از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. برای تحلیل داده ها از از دو روش آماری استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که: 1- بین انگیزه ترس از موفقیت و میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی رابطه وجود ندارد 2- بین عزت نفس و میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی رابطه وجود دارد. 3- بین منبع کنترل و میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی رابطه وجود دارد 4- سهم هر یک از عوامل روان شناختی (ترس از موفقیت، عزت نفس، منبع کنترل) بین دو گروه از بانوان (با تمایل به پیشرفت بالا و پایین) تفاوت وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که زنان تمایل زیادی به پیشرفت سازمانی دارند، پیشنهاد می شود که میدان عمل بیشتری به زنان داده شود و زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود. و شایسته سالاری به جای جنسیت ملاک انتخاب قرار گیرد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها