• بررسی رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهر بجنورد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/15
  • تعداد بازدید: 622
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بجنورد می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 1300نفر تشکیل می دادند. با توجه به جدول نمونه گیری مورگان- کرجسی (1972) برای تعداد 1300 نفر از معلمان مقطع ابتدایی تعداد نمونه آماری مورد نیاز 297 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات، داده های پرسشنامه یا مصاحبه می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش رهبری خدمتگزار از پرسشنامه پترسون (2005)، سرمایه روانشناختی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتاز (2007) و از پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس نیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شده که قبلاً روایی هر سه پرسشنامه توسط محققین و در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و پایایی هر سه پرسشنامه در تحقیق حاضر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه به ترتیب 0.751، 0.809 و 0.798 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رگرسیون خطی به کمک نرم افزار spss نسخه 18 استفاده شده است. نتایج نشان داد رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی هر دو بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار هستند که در این میان سهم رهبری خدمتگزار با توجه به مقدار ضریب بتای 0.47 به مراتب بیشتر از سرمایه روانشناختی 0.19 است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها