• بررسی تأثیر مکانیزم های درون سازمانی نظام راهبری شرکتی بر چسبندگی هزینه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/16
  • تعداد بازدید: 406
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چسبندگی هزینه ها یکی از مسائل مهم در تحقیقات حسابداری و اقتصادی است. پژوهش های پیشین بیانگر آن هستند که انگیزه مدیران بر چسبندگی هزینه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر اثر مکانیزم های درون سازمانی نظام راهبری شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترلی مالکان بر تصمیمات مدیران را بر چسبندگی هزینه ها بررسی میکند. برای این منظور مکانیزم های درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، تعداد اعضاء هیأت مدیره و عضویت مدیرعامل در هیأت مدیره مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی مبتنی بر داده های تلفیقی انجام گرفته و بدین منظور نمونهای به تعداد 225 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1393 انتخاب گردید. نتایج نشان داد تنها مکانیزم های درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تعداد اعضای هیأت مدیره که معرف استقلال و اندازه هیأت مدیره می باشند، اثر معنی دار و منفی بر چسبندگی هزینه ها دارند. این در حالی است که سایر مکانیزم های راهبری شرکتی مطرح شده در این پژوهش اثر معنی داری بر چسبندگی هزینه ها ندارند. هم چنین شواهد نشان داد رشد، شدت سرمایه، بازده دارایی ها و اندازه شرکت همگی اثر معنی دار و مثبتی بر چسبندگی هزینه ها دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها