• تحلیل تاثیر ویژگی ها و ابعاد شغلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیلگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: سازمان صنعت و تجارت استان خراسان رضوی)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/24
  • تعداد بازدید: 511
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر ویژگی ها و ایجاد شغلی با توجه به نقش تعدیلی گری مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد و به لحاظ روش انجام، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی، می باشد. در این تحقیق با کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پیش نمونه گیری از جامعه ی آماری به تعداد 30 نفر انجام شد وب ا توجه شد و با توجه به انحراف معیار این پیش نمونه (که به مقدار 0.50 به دست آمد) و با توجه به حجم جامعه (300 نفر) و جای گذاری در فرمول نمونه گیری تصادفی کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 168 عدد مشخص شد. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای رضایت شغلی، ویژگی های شغلی و مدیریت استعداد به ترتیب برابر با 0.885 و 0.746 و 0.802 بوده که نشان از پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه های بکار رفته دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان مثبت و معنادار می باشد. ولی در خصوص تاثیر متغیر تعدیل گر مدیریت استعداد بر رابطه مذکور نمی توان نظر قطعی ارائه داد و به بررسی تفکیکی تاثیر آن بر ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته پرداخته شده است. ارائه راهکارها و پیشنهادات در پایان مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها