• ارزیابی مؤلفه های مدیریت جهادی در مراکز درمانی مورد مطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 597
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مدیریت جهادی یک الگوی مدیریتی موفق بومی است که برخلاف نظام مدیریتی غربی که نگاهی مادی و منفعت طلبانه دارد؛ دارای ارزش های متعالی انسانی است که خود دارای مؤلفه های متعددی می باشد در این پژوهش سععی شده است به تبیین و ارزیابی مؤلفه های مدیریت جهادی شامل: 1-برنامه ریزی و هدف گذاری 2-ارتباطات 3- سازمان دهی 4-رهبری 5-نظام ارزشی 6-تصمیم گیری 7-کنترل 8-رشد و توانمندسازی 9-بسیج منابع و امکانات 10-خلاقیت و نوآوری در یک سازمان درمانی (بیمارستان) پرداخته شود. این مطالعه از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان شاغل در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد است که با توجه به فرمول کوکران، نمونه تصادفی 196 نفری انتخاب گردید. و با پرسشنامه 24 گویه ای، با طیف لیکرت که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید فن مورد تایید قرار گرفته است مورد پرسش واقع شدند. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار 3pls-smart انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازه های پژوهش بیشتر از 0.7 و مقادیر ave مولفه ها در قالب روایی همگرا نیز همگی بالاتر از 0.5 است که بیانگر پایایی و روایی مناسب ابزارهای سنجش می باشد. در ضمن نتایج معیار ضرایب معناداری (t-value) نشان می دهد که تمامی رابطه ها با مقادیر معناداری t بسیار بیش تر از 1.96 است و در سطح اطمینان 95% دارای رابطه معناداری قوی هست. بطوریکه مولفه نظام ارزشی با 50.46 بیش ترین و ارتباطات با 13.97 کم ترین مقدار معناداری را داشته است. هم چنین با توجه نظر چین (1998) و نظر به اینکه مقدار r2 بالای 0.33 به دست آمد (0.58)؛ مدل ساختاری توسط متمایل به قوی مورد تایید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها