• تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر اثر بخشی کار گروهی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 300
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: ساختار سازمانی و نیروی انسانی رکن اصلی یک سازمان می باشند. ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در بهره وری هر سازمان دارد و طرح ریزی صحیح هر ساختار، موجب بهبود عملکرد نیروی انسانی و بالا رفتن بهره وری در آن خواهد بود. در عصر حاضر برای بقا و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان پویا و نوآوری را در ساختارهای سازمانی تداوم بخشید تا از رکورد و نابودی سازمان جلوگیری شود ساختارهای سازمانی در طرح ریزی فرایندها نقش اساسی ایفا می کنند. هدف: هدف از این مقاله بررسی تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر اثربخشی کار گروهی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان می باشد.

  مواد و روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی به روش توصیفی- تحلیلی است. نمونه ها شامل 169 نفر از کارکنان بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس هوش استراتژیک، اثربخشی کار گروهی و ارزیابی عملکرد بوده است. پایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 0.68 تا 0.98 به دست آمد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار 22 spss تحلیل شدند.

  یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که هوش استراتژیک مدیران بر اثربخشی کار گروهی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها