• تاثیر زمان فعالیت هوازی بیشینه بر تغییرات تعداد سلول هایt خون در مردان ورزشکار 22-20 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 274
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق تاثیر زمان اجرای فعالیت هوازی بیشینه در دو نوبت صبح و عصر بر تغییرات تعداد سلول های t خون در مردان ورزشکار 22-20 سال بود.

  روش کار: تحقیق حاضر از نوع تحقیق نیمه تجربی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و برگشت به حالت اولیه در دو مرحله (زمانی) است. جامعه ی آماری تحقیق را دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند. از درون جامعه ای آماری 24 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه 12 نفره صبح و عصر تقسیم شدند. زمان اجرای آزمون گروه صبح، ساعت 10 و گروه عصر ساعت 15 تعیین شد. در این تحقیق فعالیت هوازی بیشینه روی نوار گردان به وسیله آزمون بروس انجام شد. نمونه گیری خونی بلافاصله قبل، بعد و دو ساعت پس از پروتکل بروس آزمودنی ها به عمل آمد. به منظور توصیف آماری داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی lsd در سطح معناداری (0.05(p≤ استفاده گردید.

  یافته ها: در یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه بر میزان 4cd، 8 cd/4cd و 8cd در مراحل قبل، بعد و 2 ساعت بعد از فعالیت در دو نوبت صبحو عصر در دانشجویان پسر ورزشکار تاثیرگذار بوده است اما تفاوت معناداری بین دو نوبت صبح و عصر وجود ندارد.

  نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش، فعالیت هوازی بیشینه و تا سر حد خستگی یک عامل استرس زا و سرکوب گر برای دستگاه ایمنی محسوب می شود. هم چنین تفاوتی در زمان اجرای فعالیت بین دو نوبت صبح و عصر وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها