• بررسی تأثیر نوآوری تکنولوژیک بر مدیریت وجه نقد مطالعه موردی (بانک صادرات استان کردستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/17
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تأثیر نوآوری تکنولوژیک بر مدیریت وجه نقد مطالعه موردی (بانک صادرات استان کردستان)

  ایجاد فرآیندها و خدمات جدید و یا تغییر در روش ها و خدمات گذشته که ما از آن به نوآوری می توانیم یاد نماییم، امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر طرح های نوآورانه بر مدیریت وجه نقد و تجهیز منابع بانک صادرات تدوین گردیده است. پژوهش حاضر ازنظر روش تحقیق از نوع توصیفی و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است.  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. در این تحقیق جامعه آماری طبق سالنامه سال 97 تعداد 554 نفر بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس براساس جدول مورگان حجم نمونه 278 نفر تعیین گردید و پرسشنامه به این تعداد ارسال گردید که فقط تعداد 223 پرسشنامه بصورت کامل پاسخ داده شد و بازگردانده شد. که از طریق آزمون های رگرسیون و همبستگی جزئی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردید. متغیرهایی که در این تحقیق برای سنجش نوآوری مورداستفاده قرارگرفته اند عبارتند از: نوآوری تکنولوژیک با توجه به اهداف تحقیق فرضیه ها بدین گونه تدوین شده است که بین نوآوری های تکنولوژیک از یکسو و تجهیز و مدیریت منابع از سوی دیگر رابطه وجود دارد. لازم به ذکر است که فرضیه های تحقیق مورد تائید قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که نوآوری تکنولوژیک کم ترین تأثیر را در میان گروه نوآوری (نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند) برمدیریت وجه و تجهیز مدیریت منابع دارد؛ بنابراین سازمان می تواند با استفاده از طرح های نوآورانه شیوه های تجهیز منابع را ارتقا داده و از پیامدهای مثبت آن بهره ببرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها