• بررسی اثرات غیرخطی هندسه و غیرخطی ماده و بررسی پدیده کمانش قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل پیشرفته به کمک توابع پایداری و نرم افزار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 585
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثرات غیرخطی هندسه و غیرخطی ماده و بررسی پدیده کمانش قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل پیشرفته به کمک توابع پایداری و نرم افزار

  پیشرفت های کامپیوتری امکان اتخاذ ترکیب نظریه پلاستیسیته و پایداری سازه که به تحلیل پیشرفته موسوم می باشند را ممکن ساخته است. این رویکرد، از بررسی جداگانه ظرفیت عضو اجتناب نموده و پیش بینی و اقع بینانه تری از عملکرد کلی سیستم سازه ای ارائه خواهد نمود. در روش پیشنهادی، اثرات غیرخطی هندسه و ماده از قبیل اثرهای مرتبه دوم p-δ و p- ∆ توزیع مجدد نیروهای داخلی به سبب شکل گیری مفاصل خمیری، کاهش سختی اعضاء به سبب جاری شدن فولاد و هم چنین نقص های هندسی اولیه، به طور مستقیم در روند تحلیل واردمی شوند. برای رسیدن به این هدف، ابتدا یک قاب خمشی فولادی 9 طبقه با استفاده از نرم افزار paap مورد آنالیز پیشرفته قرار گرفت و منحنی ظرفیت قاب رسم گردید. در ادامه، مدل های نقص صریح، بار فرضی معادل و کاهش بیش ر مدول مماسی که جهت مدل سازی نقص های هندسی به کار برده می شوند، با مدل بدون نقص مقایسه شد که مشخص گردید حداکثر کاهش ظرفیت باربری در تغییر مکان 0.20 متر و با میزان 7.88 درصد بوده که مقدار حداکثر ذکر شده اخیر مربوط به روش کاهش بیش تر مدول مماسی می باشد. هم چنین به کمک تغییراتی در برنامه روش تحلیل پیشرفته، دیاگرام ظرفیت سازه با لحاظ نمودن اثر پدیده کمانش پیچشی- جانبی بررسی شد که حداکثر کاهش ظرفیت باربری به دلیل اثر این پدیده برای قاب های 1 و 2 طبقه به ترتیب 1.30 و 1.29 برابر نسبت به حالت بدون کمانش گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها