• بررسی رابطه بین اضطراب معلم تربیت بدنی از پیامد حقوقی با کاهش کیفیت کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرکرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین اضطراب معلم تربیت بدنی از پیامد حقوقی با کاهش کیفیت کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرکرمانشاه

  زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اضطراب معلم تربیت بدنی از پیامد حقوقی با کاهش کیفیت کلاس تربیت بدنی در مدارس شهر کرمانشاه می باشد.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 220 نفر و به صورت تردد دسترس انتخاب شد. ابزار استفاده شده پرسشنامه محقق ساخته شامل دو قسمت بود. قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنسیت، سابقه تدریس و تحصیلات) و بخش دوم شامل 35 سوال که دو متغیر اضطراب از پیگرد حقوقی و کاهش کیفیت کلاس را بصورت مقیاس 5 ارزشی لیکرت ( خیلی مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، خیلی موافقم) می سنجید. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون رگرسیون) t استفاده شد و تمامی مراحل تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss-24 مورد ارزیابی قرار گرفت.

   یافته ها: نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بین اضطراب معلم تربیت بدنی از پیامد حقوقی با کاهش کیفیت کلاس تربیت بدنی در مدارس شهر کرمانشاه رابطه معنادار وجود دارد.

   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت خلاء دانش حقوقی در نظام آموزشی کشور به خصوص در درس تربیت بدنی که معلمان نسبت به دانش حقوقی آگاهی کمی دارند محسوس است لذا پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان تربیت بدنی در آگاهی سازی حقوقی آنان از پیامدهای ناشی از آسیب دیدگی یا سهل انگاری اهتمام لازم صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها