• بررسی تاثیر اقدامات سازمانی بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت ادراک شده (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر اقدامات سازمانی بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت ادراک شده (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

  فعل و انفعالات میان نقش های کاری و غیر کاری (کار و خانواده) افراد باعث شده است تا سازمان های زیادی اقداماتی در جهت رفع تعارضات کاری و غیر کاری افرادکنند. از جمله اقدامات می توان به برنامه ها و ترتیبات کاری انعطاف پذیر اشاره کرد، اینگونه برنامه ها در سایه حمایت سازمان به افراد کمک می کندتا بهتر بتوانند مسئولیت های خویش را مدیریت کنند هم چنین باعث افزایش جذابیت سازمان از نظر متقاضیان شغلی و افزایش وفاداری کارکنان فعلی سازمان شود، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اقدامات سازمانی (کاری، غیرکاری) بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت ادراک شده می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس تشکیل می دادند که 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده اند. روایی سوالات به وسیله ی روایی سازه و محتوا و پایایی سوالات به وسیله ی آلفای کرونباخ موردتایید قرار گرفت. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از تایید فرضیات تحقیق بود. بدین صورت که تمامی روابط بین متغیرهای تحقیق معنادار با ضرایب تاثیر مناسب می باشد. هم چنین متغیر میانجی نقش نسبی بر ارتباط بین اقدامات سازمانی و جذابیت سازمانی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها