• تأثیر هشت هفته ورزش ایروبیک بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به کمکاری تیروئید تحت بالینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 329
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر هشت هفته ورزش ایروبیک بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به کمکاری تیروئید تحت بالینی

  مقدمه: میزان افسردگی، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید تحتبالینی افزایش می یابد. به نظر می رسد استفاده از روش های غیردارویی مانند فعالیت ورزشی اثر مطلوبی بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس دارد. از اینرو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته ورزش ایروبیک بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به کمکاری تیروئید تحت بالینی بود.

  مواد و روش ها: 21 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (13 نفر) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای در یک برنامه ورزش ایروبیک شرکت کردند. آزمودنی های گروه کنترل در هیچ فعالیت ورزشی منظمی شرکت نداشتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه dass-21 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های t وابسته و مستقل استفاده شد و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها: نتایج آزمون t وابسته در گروه تجربی نشان داد که میزان افسردگی (0.002=p)، اضطراب (0.006=p) و استرس (0.004=p) به طور معناداری کاهش یافته است. اما نتایج آزمون t وابسته در گروه کنترل نشان داد که میزان افسردگی (0.613=pاضطراب (0.818=p) و استرس (0.862=p) تغییر معناداری نداشته است. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که ورزش ایروبیک منجر به کاهش معنی داری در میزان افسردگی (0.037=p)؛ اضطراب (0.032=p) و استرس (0.005=p) آزمودنی های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که هشت هفته ورزش ایروبیک می تواند بهطور مؤثری منجر به بهبود میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها