• اثر برنامه تخصصی تکواندو به همراه آموزش تغذیه بر برخی عوامل جسمانی و عملکرد رقابتی تکواندوکاران نوجوان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر برنامه تخصصی تکواندو به همراه آموزش تغذیه بر برخی عوامل جسمانی و عملکرد رقابتی تکواندوکاران نوجوان

  زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین تخصصی تکواندو به همراه آموزش تغذیه بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی و عملکرد رقابتی تکواندوکاران نوجوان می باشد.

  روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 44 نفر از دختران تکواندوکار در محدوده سنی 11 تا 16 سال درتمرینات تکواندو و آموزش تغذیه به مدت 8 هفته شرکت کردند. پرسشنامه 26- eat و بسامد خوراک قبل و بعد از آموزش تغذیه تکمیل گردید و به منظور برآورد عملکرد ورزشی در رقابت در هر دو گروه از تست طراحی شده استفاده گردید به منظور براورد عملکرد رقابتی قبل و بعد آموزش تغذیه بین دو گروه مسابقه برگذار شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که این برنامه اثر معنی داری در متغیر های چابکی (0.05(p<، انعطاف پذیری (0.05(p< عملکرد مهارتی (0.05(p<، نگرش خوردن (0.05(p< داشته ولی متغیرهای تعادل (0.05(p>، توان عمودی (0.05(p> عملکرد رقابتی (0.05(p> lbm (0.05(p>، bf% (0.05(p> whr (0.05(p>، bmi (0.05(p> با توجه به تاثیر گذاری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری: از این برنامه می توان برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد مهارتی و نگرش خوردن دختران نوجوان تکواندوکار استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم