• طراحی و تبیین عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان شمالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 380
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله طراحی و تبیین عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان شمالی

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان شمالی پرداخت.

  روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی و شهرستان ها و هم چنین هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان خراسان شمالی و شهرستان های تابعه بودند (نفر 105)، که نمونه آماری هم به صورت تمام شمار برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 67 سوالی بود که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: در رابطه با اولویت سازه های مدل نتایج حاکی از آن بود که اولویت سازه ها به ترتیب شامل تأمین امکانات مشارکت ورزشی، نیازسنجی ورزشی روستاییان، نقش های ذینفع، نوآوری و تنوع بخشی ورزشی، احیا و ترویج بازی های بومی سنتی، دستاورد و بازخورد مشارکت ورزشی، هدفمندسازی و استمرار مشارکت ورزشی، نهادهای متولی، مشارکت ورزش و بازی روستاییان، توسعه پایدار ورزش روستایی و بازی بومی سنتی، فرهنگ سازی مشارکت ورزشی، تقسیم کار میان بخشی و فرابخشی، و آموزش همگانی فعالیت ورزشی بودند.

  نتیجه گیری: در نهایت نتایج نشان داد که مدل معادلات ساختاری عوامل تعیین کننده توسعه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی برازش مطلوبی دارد و مدل پژوهش شناختی جامع و کلان بر پایه شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه ورزش بومی محلی و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر را فراهم آورد و چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات بیشتر و دقیق تر در این حوزه است و می تواند برای توسعه ورزش بومی محلی مبنای عمل قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها