• بررسی عوامل موثر بر خرید ناگهانی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهرستان بوکان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید ناگهانی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهرستان بوکان

  زمینه و هدف: تحقیق پیش رو با هدف بررسی عوامل موثر بر خرید ناگهانی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های ورز شی شهرستان بوکان انجام گرفت.

  روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس شیوه ای که داده ها جمع آوری شده اند از نوع تحقیقات توصیفی است کلیه مشتریان بالای 15 سال فروشگاه های ورزشی شهرستان بوکان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر انتخاب شدند و به روش غیرت صادفی در دسترس پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پر سشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 35 سوال بود که روایی آن با استفاده از نظرات 5 نفر از متخصصان و روایی عاملی تایید گردید و پایایی نیز در یک پیمایش 30 نمونه ای با کمک ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از متغیرها بالای 0.7 به دست آمد. روش تحلیل داده ها معادلات ساختاری است و در این راستا از شاخص های برازش مدل و تحلیل مسیر توسط نرم افزار آموس استفاده شد.

  یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده ی تاثیر مثبت و مستقیم عوامل رفتاری و روانشناختی، موقعیتی و عوامل مربوط به محصول بر تمایل به خرید ناگهانی است.

  نتیجه گیری: مدیران فروشگاه های ورزشی شهرستان بوکان می توانند با نحوه ی چیدمان و قفسه بندی مناسب فروشگاه، ایجاد تنوع در محصولات، قیمت گذاری های مناسب و استفاده از فعالیت های پیشبرد فروش تأثیر مثبتی بر افزایش سطح خرید ناگهانی مشتریان خود داشته باشند. هم چنین به ارزیابی انواع فعالیت های پیشبردی فعلی خود پرداخته تا قادر به تعیین مؤثرترین روش ها باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها