• بررسی نقش کیفیت اطلاعات مجازی گردشگری در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نقش کیفیت اطلاعات مجازی گردشگری در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شهر تهران

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت اطلاعات مجازی گردشگری در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شهر تهران می باشد. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ استراتژی، توصیفی پیمایشی است و روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان گردشگری، کارشناسان تربیت بدنی، اداره های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تشکیل می دهند، که تعداد آن ها به 800 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه، نمونه آماری با توجه به جدول مورگان، 260 نفر در نظر گرفته شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های عمومی و پرسشنامه کیفیت اطلاعات مجازی گردشگری (0.83=a) و پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری ورزشی (0.89=a) می باشد. این پرسشنامه ها محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی (شاخص های آماری فراوانی، درصد فراوانی، و رسم نمودار و جداول) و آمار استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت اطلاعات مجازی گردشگری در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شهر تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و با استفاده از افزایش کیفیت اطلاعات گردشگری در فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت می توان گردشگری ورزشی را نوسعه داد واز مزایای اقتصادی، اجتماعی آن بهره برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها