• تاثیر حاد تمرینات کششی تسهیل عصبی عضلانی بر تعادل پویا و پرش عمودی مردان فعال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر حاد تمرینات کششی تسهیل عصبی عضلانی بر تعادل پویا و پرش عمودی مردان فعال

  سابقه و هدف: تمرینات کششی بخشی از برنامه گرم کردن قبل از فعالیت های ورزشی است که علاوه بر بهبود انعطاف پذیری، باعث کاهش خطر آسیب دیدگی و بهبود عملکرد ورزشی می شوند. اخیرا عنوان شده است، این تمرینات تاثیر منفی بر عملکردهای ورزشی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر حاد تمرینات کششی تسهیل عصبی -عضلانی بر تعادل پویا و پرش عمودی است. مواد و روش ها: 15 دانشجوی فعال تربیت بدنی با میانگین سن 1.95 ± 22.01 سال، وزن 8.58±73.83 و قد 6.93±178.50 در این مطالعه شرکت داشتند. برای ارزیابی تعادل پویا و توان انفجاری پاها به ترتیب از آزمون های تعادل ستاره ای و پرش عمودی استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل t همبسته نشان داد تمرینات کششی عصبی- عضلانی باعث بهبود تعادل پویا شد، (پیش آزمون 2.75±80.61، پس آزمون 8.14±91.55). ولی امتیازات آزمون پرش عمودی بعد از انجام این تمرینات کاهش پیدا کرد (پیش آزمون 14.73±113.13، پس آزمون 13.54±109)، (0.01(p<. نتیجه گیری: با توجه به یافته پژوهش حاضر می توان از تمرینات کششی تسهیل عصبی عضلانی قبل از عملکردهای تعادلی استفاده کرد، اما انجام این نوع از تمرینات قبل از فعالیت های توانی و متکی به قدرت توصیه نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها