• تأثیرکیفیت طراحی و چاپ بسته بندی بر بازاریابی محصولات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیرکیفیت طراحی و چاپ بسته بندی بر بازاریابی محصولات

  محقق در این پژوهش برای دریافت داده ها با استفاده از تهیه پرسشنامه از خریداران فروشگاه های شهرداری شهر ما مشهد آنها را از تصمیم خود برای خرید محصولات آگاه ساخت. در این پژوهش دو متغیر یعنی؛ کیفیت طراحی و چاپ بسته بندی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش؛ با توجه به این که نوع داده های جمع آوری شده از پرسشنامه رتبه ای است، می بایست برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش های ناپارامتری استفاده نماییم. برای سنجش فرضیه ها می بایست فراوانی نظرات پاسخگویان را در رابطه با سوالات پژوهش بررسی کنیم و چنانچه توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد هر سئوال بیشتر در گزینه های خیلی کم، کم یا بی نظر باشد و یا پراکندگی نظرات برای گزینه های مختلف تقریبا یکسان باشد آن سئوال تائید نمی شود و چنانچه توزیع فراوانی نظرات روی زیاد و خیلی زیاد بیشتر باشد می توان گفت که آن سوال تایید می شود.

  در آزمون کای دو یا کای اسکوئر اختلاف بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار (خطا) یک متغیر بررسی شد. فراوانی نظرات مشاهده شده برای جنس و کیفیت، بیش تر در گزینه های زیاد و خیلی زیاد بوده بنابراین جنس و کیفیت بسته در تصمیم گیری خریداران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. فراوانی نظرات مشاهده شده برای طراحی نیز، بیشتر در گزینه های زیاد و خیلی زیاد بوده بنابراین طراحی بسته در تصمیم گیری خریداران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها