• تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل جینسنگ بر توان بی هوازی دانشجویان دختر فعال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 233
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل جینسنگ بر توان بی هوازی دانشجویان دختر فعال

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل جینسنگ بر توان بی هوازی دانشجویان دختر فعال بود. در این مطالعه نیمه تجربی یک سو کور 22 دانشجوی دختر با میانگین سن 3.7±22.85 سال و شاخص توده بدن 2.4±22.48 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت یک هفته دو عدد کپسول محتوی مکمل جینسنگ مصرف نمودند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل در این مدت کپسول های محتوی پودر آرد مصرف کردند. توان بی هوازی بیشینه و توان بی هوازی میانگین با استفاده از آزمون رست ارزیابی شدند. آزمون بی هوازی رست پیش از مکمل گیری و پس از آن اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی همبسته و تی مستقل استفاده شد.

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد توان بی هوازی بیشینه و توان بی هوازی میانگین بین آزمودنی های دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0.05(p>. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مصرف یک هفته مکمل جینسنگ بر میزان ظرفیت بی هوازی دختران جوان تاثیری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها