همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی و عملکرد با نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 379
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی و عملکرد با نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز)

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی و عملکرد با نقش تعدیل گر شدت رقابت در شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش گرد آوری داده ها، توصیفی و به طور مشخص ترکیبی از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است. به منظور جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از مطالعا مارتین (2015) و مشتمل بر 33 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شام مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز است که تعداد آن ها 356 نفر می باشند، چون جامعه آماری (مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز) تحقیق، جامعه ای محدود است، لذا در این تحقیق از روش نمونه گیری گیری تصادفی ساده و فرمو کوکران (جامعه محدود) برای نمونه گیری استفاده شده و تعداد 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  برای تعیین روایی صوری پرسشنامه نظرات چندین نفر از استادان متخصص در این زمینه جمع آوری و بعد از انجام آخرین اصلاحات در متن پرسشنامه، شکل نهایی پرسشنامه تدوین گردید. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.768 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده تایید 2 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی می باشد برای آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون استفاده شد. بنابراین می توان اذعان نمود که در شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز جهت گیری کارآفرینی و قابلیت بازاریابی با نقش تعدیل گر شد رقابت بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها