همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با نگرش آن ها نسبت به موفقیت در شرکت لاستیک پارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 222
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با نگرش آن ها نسبت به موفقیت در شرکت لاستیک پارس

  هدف از این پژوهش تحلیل سبک های رهبری انسان گرا و وظیفه گرای مدیران شرکت لاستیک پارس و رابطه هر یک از آن ها با میزان موفقیت آن ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت لاستیک پارس است که تعداد منتخب، 38 نفر بود و نمونه آماری با جامعه آماری برابر بود. در این بررسی پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری باردنر و متزکاس و پرسشنامه موفقیت رادسیپ به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشانگر دو موضوع بودند که ارتباط معنی داری بین سبک رهبری انسان گرایی با موفقیت حوزه مدیریتی او و هم چنین ارتباط معنی داری بین سبک رهبری وظیفه گرایی با موفقیت حوزه مدیریتی وی در این شرکت وجود نداشت.

  در بررسی ارتباط ویژگی های فردی آزمودنی ها با سبک های رهبری، ارتباط بین سن مدیران با سبک رهبری انسان گرایی معنی دار بود (0.37=r) و هم چنین ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات با سبک رهبری وظیفه گرایی مشاهده شد (0.35(r=.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها