• بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه با سبک های یادگیری در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه با سبک های یادگیری در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  از مسائل مطرح در افزایش ضریب یادگیری دانش آموزان و دانشجویان شناخت سبک یادگیری و سبک شناختی آن است؛ در دهه های اخیر پژوهش های زیادی معطوف به این دو موضوع شده اند، موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است ارتباط بین سبک شناختی وابسته به زمینه و سبک یادگیری دانشجویان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 300 نفر بوده است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش طبق جدول مورگان 169 نفر و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (2002)، پرسشنامه سبک های شناختی ویتکین (1997) بودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

  نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک یادگیری دیداری و سبک جنبشی/ حرکتی با سبک شناختی وابسته به زمینه در دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد. اما بین سبک یادگیری خواندنی/ نوشتنی با سبک شناختی وابسته به زمینه در دانشجویان رابطه ی معکوس وجود دارد اما بین سبک یادگیری شنیداری با سبک شناختی وابسته به زمینه رابطه ای وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها