• بررسی تاثیر پذیرش فناوری برمیزان حل مساله دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 308
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر پذیرش فناوری برمیزان حل مساله دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان

  هدف: هدف این مطالعه، بررسی رابطه ی بین پذیرش فناوری و مهارت حل مساله افراد و برخی دیگر از زمینه های مرتبط دانش آموزان دوره ی اول متوسطه شهرستان دامغان در سال تحصیلی 1397-98 می باشد. روش بررسی نمونه آماری شامل 283 نفراز دانش آموزان دوره ی اول متوسطه شهرستان دامغان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند، و دو پرسشنامه پرسشنامه حل مسئله هپنر psi و پرسشنامه پذیرش فناوری tam را تکمیل نمودند.

  روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی ساده پیرسون، همبستگی رگرسیون و آزمون t استفاده شد. یافته ها و نتیجه: نتایج تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری و حل مساله رابطه ی مثبت معنی دارد دارند و هم چنین بین پایه تحصیلی و پذیرش فناوری و حل مساله هم رابطه مثبت وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین دختران و پسران نمونه در پذیرش فناوری و حل مساله مشاهده نشد و هر دو گروه در این دو مولفه یکسان بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها