• ارزیابی اثرگذاری فاکتورهای هواشناسی بر غلظت ذرات معلق در کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 329
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی اثرگذاری فاکتورهای هواشناسی بر غلظت ذرات معلق در کرمان

  عوامل زیادی بر میزان غلظت و پراکنش آلاینده ها از جمله ذرات معلق تاثیر دارند. پارامترهای هواشناسی از دسته عواملی هستند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در افزایش و یا کاهش آلاینده ها نقش دارند. هدف از این پژوهش برسی تغییرات غلظت ذرات معلق و تاثیر پارامترهای هواشناسی بر آلودگی آن می باشد. در این مطالعه از داده های غلظت 10pm و 2.5pm که به صورت ساعتی در فصول بهار، تابستان و پاییز اندازه گیری شده بود استفاده شد. در ابتدا میانگین روزانه، ماهانه و فصلی غلظت 10pm و 2.5pm از مقادیر ساعتی آن محاسبه شد. سپس ارتباط بین غلظت این دو آلاینده با پارامترهای هواشناسی توسط روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین ماهانه و فصلی غلظت 10pm و 2.5pm در طول دوره مورد مطالعه نشان می دهد، بیشترین غلظت ماهانه و فصلی، 10pm در خردادماه و فصل بهار بوده است. هم چنین میانگین ماهانه و فصلی 2.5pm نشان می دهد، بیش ترین غلظت در ماه فروردین و فصل بهار می باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می دهد، ذرات معلق با دما و سرعت باد همبستگی مستقیم دارند در حالی که با بارش و رطوبت نسبی، همبستگی معکوس دارند. بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت که شرایط هواشناسی نامطلوب ممکن است به افزایش غلظت 2.5pm و 10pm منجر شود. بنابراین ممکن است که کمبود بارندگی، رطوبت هوا و الگوهای فصلی باد شرایط آلودگی 2.5pm و 10pm را در کرمان، به ویژه در فصل های گرم سال، ایجاد کرده باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها