• مطالعه و آسیب شناسی اجرای طرح های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران با نگاهی بر برنامه پنجساله توسعه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مطالعه و آسیب شناسی اجرای طرح های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران با نگاهی بر برنامه پنجساله توسعه

  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اجرای طرح های عمرانی در برنامه پنج ساله توسعه انجام پذیرفت. روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد. بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و مدیران بخش معاونت عمرانی استانداری، تشکیل می دهند. بنابراین 90 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان واحد بودجه و برنامه ریزی و دفتر فنی اداره کل راه و شهرسازی و استانداری به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. بر اساس جدول مورگان، 73 نفر از جامعه آماری بعنوان نمونه آماری پژوهش حاضر بصورت تصادفی انتخاب گردیدند.

  برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق از دو شیوه کتابخانه ای و پرسش نامه ای استفاده شده است. محاسبه آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه نشان داده که پرسشنامه از هماهنگی درونی برخوردار بوده و از روایی و پایایی برخوردار است. در نهایت در بررسی فرضیات تحقیق نشان داد آسیب شناسی اجرای طرح های عمرانی بر حسب اولویت بر اساس آزمون تحلیل فریدمن به ترتیب شامل عوامل سازمانی و ضعف عملکرد مدیریت دستگاه اجرایی- عوامل اختیاری، ضعف سیستم مالی و ثبت حسابداری- ضعف و نارسایی سیستم برنامه ریزی- تعدد قوانین و مقررات و الزام به رعایت آن ها بوده و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عوامل مطروحه و آسیب های اجرای طرح های عمرانی رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها