• بررسی نقش تعدیل کننده مربیگری بر رابطه بین هوش های چندگانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان رودان در سال تحصیلی98-97

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش تعدیل کننده مربیگری بر رابطه بین هوش های چندگانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان رودان در سال تحصیلی98-97

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده مربیگری بر رابطه بین هوش های چندگانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان رودان در سال تحصیلی98-97بود.جامعه آماری پژوهش 4870نفر دانش آموزان دختر وپسر متوسطه اول شهرستان رودان بود.از اینرو با استفاده از جدول مورگان 357نفر دانش آموز به روش طبقه ای  تصادفی به عنوان نمونه آماری  انتخاب شدند.

  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام وتیلور،پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر و پرسشنامه شایستگی مربی بود.داده های از روش آزمون همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss22تحلیل شد.نتایج تحقیق رابطه مثبت و متوسط هوش های درون فردی، زبانی ،طبیعت گرایی،حرکتی ،اجتماعی،فضایی ،منطقی  به ترتیب از بیشترین به کمترین وهمچنین رابطه مستقیم و ضعیف هوش موسیقیایی  را با عملکرد تحصیلی نشان داد.و بین مربیگری وعملکرد تحصیلی رابطه معنای داری وجود ندارد وهمچنین مربیگری نقش تعدیل کنندگی بر رابطه هوشهای چندگانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها