• بررسی رابطه فراموشی سازمانی با خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خرامه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه فراموشی سازمانی با  خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خرامه

  هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه فراموشی سازمانی با خلاقیت در کارکنان آموزش وپرورش شهرستان خرامه می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه آماری این پژوهش شامل  تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خرامه که بالغ بر 260 نفر می باشند.

  حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول مورگان  152 نفر انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه خلاقیت تورنس که میزان خلاقیت را در ابعاد سیالی، انعطاف پذیری، بسط، اصالت و ابتکار ارزیابی می کند و همچنین پرسشنامه فراموشی سازمانی مشبکی و همکاران  بود که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شده است.

  نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی با خلاقیت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین فراموشی سازمانی با مولفه های سیالی ،بسط و ابتکار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فراموشی سازمانی به طور معنادری قادر به پیش بینی ابعاد  بسط و ابتکار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم