• پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 245
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

  زمینه و هدف: توجه به مولفه های روان شناختی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان روزبه روز گسترده تر می شود. بر این اساس هدف این پژوهش، پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان براساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بود. مواد و روشها: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر ساوه در سال تحصیلی 99 - 1398 بود که نمونه ای به حجم347 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های درگیری تحصیلی (ریو و تسینگ، 2011 )؛ جو عاطفی خانواده (هیلبرن، 1964 )؛ خودکارآمدی تحصیلی (مورگان و جینکز،1999) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسینچاری، 1391 ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره گیری از نرم افزار آماری spss23 استفاده شد.

  یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین جوعاطفی خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.(p<0.01) نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای جوعاطفی خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلی قادر به پیش بینی 12 درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی هستند. خودکارآمدی تحصیلی با ضریب بتای (β=0.15) ، درگیری تحصیلی با ضریب بتای (β=0.19)و جوعاطفی خانواده با ضریب بتای (β=0.12)نقش معناداری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش از توان درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و جوعاطفی خانواده در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان حمایت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها