• بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خودبالندگی شایستگی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نور، چمستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خودبالندگی شایستگی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نور، چمستان

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های تفکر و خودبالندگی با شایستگی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نور، چمستان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نور، چمستان که شامل 300 نفر است. نمونه گیری براساس جدول مورگان و کرجسی 169 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی است. داده های به دست آمده، با نرم افزار آماری spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سبک های تفکر قانونی، سبک تفکر اجرایی، سبک تفکر قضایی، سبک تفکر جزئی، سبک تفکر محافظه کار، سبک تفکر سلسله مراتبی، سبک تفکر سلطنتی، سبک تفکر آنارشیست، سبک تفکر درونی با شایستگی کل در مدیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تفکر کلی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر الیگارشی و سبک تفکر بیرونی با شایستگی کل در معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین خودبالندگی کل و شایستگی کل در معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و افراد نمونه، بیشتر سبک های تفکر تحلیل گرا و آرمان گرا را ترجیح داده و کمتر از سایر سبک ها استفاده کرده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم