• آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان فارس

  یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان با توجه به شایستگی های آنان از نظر تحصیلات عالی و تجربه در پست های مدیریتی است. عوامل متعددی می تواند در این مسأله نقش داشته باشد. از این رو، این پژوهش با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت دردستگاه های اجرایی استان فارس به شیوه توصیفی پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است. این پژوهش، نخست به صورت کتابخانه ای شاخص های مورد نظر پیرامون اهداف و سوال های تحقیق تهیه، دریافت شده است. از بین 59 پرسشنامه توزیع شده، 42 پرسشنامه کامل شده معتبرمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان و مدیران زن استان فارس می باشد. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از آماره ای توصیفی و در بخش داده های ناپارامتریک از آزمون استنباطی کی دو استفاده شده است. همچنین، از نرم افزار spss23  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که عوامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عوامل فردی و اقتصادی از جمله مهمترین عوامل در مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان فارس می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها