جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : جنگلداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها