جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاهایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/21
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها