جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : روانشناسی تربیتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/11/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها