• بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص می دهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1395 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه ی متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد که رقابت بازار محصول بر ارزش نهایی وجه نقد تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. به عبارت دیگر، در صورت افزایش رقابت بازار محصول ارزش نهایی وجه نقد نیز افرایش می یابد. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجه نقد تاثیر ندارد. به عبارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجه نقد چیزی مشاهده نشد. در همین راستا به سرمایه گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد می شود به منظور بهبود عملکرد مالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجه نقد افرایش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید