• ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/10
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز

  سازمان ها برای اطمینان از دسترسی کارکنان به دانش کافی و مرتبط با وظایف کاری خود که بخشی از مدیریت منابع انسانی است نکات مهم مربوط به مدیریت دانش را مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهند، که موجب می شود تمام فرآیندهای موجود در یک سازمان که شامل یادگیری و همکاری می باشد به طور هماهنگ به اجرا در بیایند، توسعه‌ی تکنولوژی ها سبب فزونی اهمیت دانش و به کارگیری آن در سازمان شناخته شده است. هدف این تحقیق، ارزیابی تاثیر مدیریت دانش و مولفه های آن شامل خلق دانش، جذب دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش، سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز است.

  این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل شرکت بیمه البرز تعداد 219 مورد است. تعداد نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 140 نفر می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی کارکنان شرکت انتخاب شده است و پرسشنامه های مدیریت دانش و سرمایه انسانی بین کارکنان شرکت توزیع شده است. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که مدیریت دانش بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های خلق دانش، جذب دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش، سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی در اداره کل شرکت بیمه البرزتاثیر مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها