• مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/07
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در بین زنان شاغل و خانه دار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ‎ای است. جامعه آماری آن کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل بود. حجم نمونه بر اساس جامعه آماری یاد شده 50 نفر در دو گروه زنان (25 نفر زن شاغل و 25 نفر زن خانه دار ) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.

  از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) برای بدست آوردن داده ‎های متغیر سرمایه روانشناختی استفاده شد و برای سواد سلامت روان از پرسشنامه مقیاس دانش و نگرش به استفاده از کمک های روانشناختی وود و وال (2006) استفاده شد. داده ها با تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شده است نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی بین دو گروه زنان خانه دار و شاغل تفاوت وجود دارد. ولی در متغیر سواد سلامت روان بین دو گروه مذکور تفاوت وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها